POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA OBJEDNÁVATEĽA AKO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od Zmluvy

Ako Objednávateľ v postavení Spotrebiteľa máte právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu (ak nejde o prípad, kedy Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť nemôže) v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, prípadne e-mailom a pod.) na adrese MDDr. Bačová s. r. o., Na barine 2978/17, 841 03 Bratislava – Lamač, Slovenská republika, E-mail: vzdelavanie@stomatorodinka.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je zverejnený na stránke www.stomatorodinka.sk.

Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od Zmluvy Vám vrátime platbu, ktorú ste uhradili v súvislosti s uzavretím Zmluvy (odmena Poskytovateľa Služby). Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY