Všeobecné obchodné podmienky online prednášky pre rodičov a online kurzu pre lekárov dostupnej na portáli www.stomatorodinka.sk

Prevádzkovateľom internetového portálu umiestneného na doméne www.stomatorodinka.sk je:

Obchodné meno:MDDr. Bačová s. r. o.
Sídlo:Na barine 2978/17, 841 03 Bratislava – Lamač, Slovenská republika
IČO:51 706 547
DIČ:2120768067
Registrácia:Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128518/B
Bankové spojenie IBAN:SK40 1100 0000 0029 4505 6942
E-mail:vzdelavanie@stomatorodinka.sk

Orgánom dohľadu / dozoru sú:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, Slovenská republika

PREAMBULA

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je vymedziť a upraviť práva a povinnosti Poskytovateľa Služby na jednej strane a Objednávateľa na strane druhej. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom Služby a Objednávateľom je uzatvorený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

ČASŤ I.

Základné pojmy a definície

Pokiaľ nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“) uvedené inak, majú nižšie uvedené pojmy pre účely týchto VOP a zmluvných vzťahov vyplývajúcich z týchto VOP nasledujúci význam:

Poskytovateľ Služby alebo Predávajúci alebo Prevádzkovateľ Portáluspoločnosť MDDr. Bačová s. r. o., ktorá prostredníctvom Portálu www.stomatorodinka.sk poskytuje službu (vzdelávaciu online prednášku) a prostredníctvom webovej lokality simpleshop.cz (tretia strana) službu predáva (Objednávateľ sa z Portálu preklikne do objednávkového systému tretej strany) a ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene a na svoj účet;
Objednávateľ alebo Kupujúcispotrebiteľ (rodič), ktorý prejaví záujem o kúpu a poskytnutie Služby prostredníctvom svojej Objednávky, ide o fyzickú osobu, ktorá objednáva Službu prostredníctvom Portálu (cez ktorý sa preklikne do objednávkového systému tretej strany) a uzatvára Zmluvu s Poskytovateľom Služby mimo svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania, pričom sa na ňu vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“);
Zmluvazmluva o službe uzatvorená medzi Poskytovateľom Služby a Objednávateľom, predmetom ktorej je predaj / poskytnutie a kúpa / objednávka Služby ponúkanej na Portáli;
Portálinternetový portál Poskytovateľa Služby umiestnený na doméne www.stomatorodinka.sk, ktorej funkcionalitou je o.i. zobrazenie, výber služby a prekliknutie sa do objednávkového systému tretej strany, ktorý slúži na objednanie Služby Objednávateľom
Službavzdelávacia online prednáška určená rodičom detí (Objednávateľom / Kupujúcim) z oblasti starostlivosti o zuby detí zameraná predovšetkým na prevenciu vzniku zubného kazu u detí vrátane poskytnutia informácii súvisiacich so správnou zubnou hygienou a výživou detí, ktorej objednanie sa realizuje prostredníctvom Portálu prevádzkovanom Poskytovateľom Služby a ktorá sa ponúka Objednávateľom za odplatu (odmenu);
Objednávkapredstavuje uzatvorenie Zmluvy medzi Poskytovateľom Služby a Objednávateľom, od tohto momentu medzi Poskytovateľom Služby a Objednávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené Zmluvou a týmito VOP, VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy;
Potvrdenie Objednávkypredstavuje potvrdenie o uzatvorení Zmluvy;
Odmenacena za poskytnutie Služby (suma, ktorú uhrádza Objednávateľ Poskytovateľovi Služby za poskytnutie Služby);
VOPtieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania Služby prostredníctvom Portálu.

ČASŤ II.

Pravidlá nákupu a objednávky Služby prostredníctvom Portálu

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Portálu prevádzkovaného Poskytovateľom Služby. Tieto VOP platia pre kúpu a objednanie Služby cez internet a bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa Služby a Objednávateľa, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzatvorenej Poskytovateľom Služby a Objednávateľom. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom Služby a Objednávateľom je uzatvorený v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom Služby a Objednávateľom sa riadi najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku“) a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Poskytovateľ Služby zverejňuje Službu, ktorú ponúka na predaj Objednávateľom na Portáli umiestnenom na doméne www.stomatorodinka.sk.
 3. Kontaktné a prevádzkové údaje sú nasledovné:
  1. Internetová doména Portálu: www.stomatorodinka.sk
  2. Elektronická adresa pre vybavovanie Objednávok: vzdelavanie@stomatorodinka.sk;
  3. Elektronická adresa pre vybavovanie reklamácií: vzdelavanie@stomatorodinka.sk;
  4. Elektronická adresa pre vybavovanie podnetov a sťažností: vzdelavanie@stomatorodinka.sk;

Článok II.

Proces Objednávky Služby a uzatvorenia Zmluvy

 1. Poskytovateľ Služby ako Predávajúci prostredníctvom Portálu ponúka Objednávateľom ako Kupujúcim uzatvorenie Zmluvy, predmetom ktorej je predaj / poskytnutie a kúpa / objednávka Služby. Ponukou na uzatvorenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa Služby ako Predávajúceho je zobrazenie tlačidla s označením „ Objednať online prednášku“.
 2. Za bezvýhradné prijatie ponuky Poskytovateľa Služby na uzatvorenie Zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP zo strany Objednávateľa sa považuje kliknutie na dané tlačidlo s označením „Dokončiť nákup“. Odoslanie Objednávky je podmienené vyplnením najmä identifikačných a kontaktných údajov Objednávateľa ako Kupujúceho, údajov o platbe, označením udelenia súhlasu Objednávateľa ako Kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu podľa platnej právnej úpravy a týchto VOP a potvrdením súhlasu Objednávateľa s týmito VOP a pod. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ Služby ako Predávajúci bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný zadané údaje kontrolovať.
 3. Predávajúci je povinný elektronicky potvrdiť Objednávku Služby Objednávateľovi tým, že Objednávateľovi zašle elektronickú správu s predmetom „Potvrdenie objednávky“. Potvrdenie Objednávky obsahuje zhrnutie Objednávky vrátane informácie o celkovej cene (odmeny Poskytovateľa Služby) objednanej Služby a príkaz na úhradu ceny objednanej Služby.
 4. Po uhradení Odmeny Poskytovateľa Služby (ceny za objednanú Službu) bude Objednávateľovi zaslaná elektronická správa obsahujúca prístupové údaje do členskej sekcie, v ktorej mu bude prednáška sprístupnená 30 dní alebo zaslané prihlasovacie údaje na prihlásenie cez zoom najneskôr 48h pred uskutočnením kurzu.

Článok III.

Odmena Poskytovateľa Služby a spôsob jej úhrady

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Služby Odmenu za poskytnutie objednanej Služby. Cenu (Odmenu) za poskytnutie Služby objednanej prostredníctvom Portálu je Objednávateľ povinný uhradiť platobnou kartou pred poskytnutím Služby (t. j. celková cena musí byť uhradená pred tým, ako bude Služba poskytnutá Objednávateľovi) alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet Poskytovateľa Služby pred poskytnutím Služby (t.j. celková cena musí byť uhradená pred tým, ako bude Služba poskytnutá Objednávateľovi).
 2. Povinnosť uhradiť Odmenu Poskytovateľa Služby je splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa Služby.
 3. Až do okamihu zaplatenia celej Odmeny Objednávateľom nie je Poskytovateľ Služby povinný sprístupniť prístupové údaje do členskej sekcie alebo zaslať prístupové údaje do Zoom, pričom takýto postup Poskytovateľa Služby nemožno považovať za omeškanie Poskytovateľa Služby.

Článok IV.

Dodacia lehota 

 1. Vzdelávací online kurz je možné absolvovať jednorazovo.
 2. Objednávateľ obdrží po uhradení Odmeny Poskytovateľa Služby prístupové údaje, pod ktorými sa na webovej stránke Poskytovateľa Služby prihlási do členskej sekcie, v ktorej mu bude prednáška prístupná nasledujúcich 30 dní, v prípade online kurzu Objednávateľ obdrží po uhradení Odmeny Poskytovateľa najneskôr 48h pred uskutočnením kurzu emailom prihlasovacie údaje na prihlásenie cez Zoom.
 3. V prípade akýchkoľvek technických problémov so zobrazením prednášky má Objednávateľ kontaktovať Poskytovateľa Služby na elektronickej adrese pre vybavovanie Objednávok uvedených v článku 1 týchto VOP. Poskytovateľ Služby však nezodpovedá za bezchybné fungovanie internetu ako ani za rýchlosť internetového pripojenia.

Článok V.

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy.
 2. Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Poskytovateľ Služby je povinný poučiť Objednávateľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Za úplné poskytnutie Služby sa považuje prvé sprístupnenie predmetnej online prednášky.
 3. Objednávateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, v prípadoch stanovených v platných právnych predpisoch, najmä v § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, konkrétne, ak je predmetom Zmluvy najmä: poskytnutie Služieb, ak sa ich poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa (Objednávateľa) a Spotrebiteľ (Objednávateľ) vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služieb, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služieb.
 4. Objednávateľ je oprávnený využiť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy akýmkoľvek jednoznačne formulovaným vyhlásením vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ môže uplatniť svoje právo odstúpiť od Zmluvy napríklad oznámením o odstúpení:
  1. zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Poskytovateľa Služby; alebo
  2. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie Objednávok.
 5. Ak sa Objednávateľ rozhodne pre odstúpenie od Zmluvy, môže tak urobiť aj prostredníctvom formulára, ktorý tvorí prílohu č. 2 VOP dostupných na Portáli na doméne www.stomatorodinka.sk. Ak Poskytovateľ Služby na svojom Portáli umožňuje, aby Objednávateľ odstúpil od Zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie, alebo formulára na odstúpenie od Zmluvy, Predávajúci je povinný po prijatí odstúpenia od Zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie.
 6. Po právoplatnom odstúpení od Zmluvy má Poskytovateľ Služby povinnosť vrátiť Objednávateľovi platbu, ktorú Objednávateľ uhradil Poskytovateľovi Služby v súvislosti s uzavretím Zmluvy (odmena Poskytovateľa Služby). Poskytovateľ Služby je povinný vrátiť Objednávateľovi uhradenú platbu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o odstúpení od Zmluvy. Poskytovateľ Služby uhradí platbu Objednávateľovi rovnakým spôsobom, aký použil pri platbe Objednávateľ, s výnimkou ak bude Objednávateľ požadovať iný spôsob platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Článok VI.

Záručná doba

 1. Pri poskytovaní Služby zodpovedá Poskytovateľ Služby za to, že poskytovaná Služba je bez vád, pričom Poskytovateľ Služby poskytuje Objednávateľovi  záručnú dobu na reklamáciu Služby v dĺžke uvedenejpriamo na Portáli.
 2. Poskytovateľ Služby zodpovedá za vady poskytovanej Služby, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
 3. Právo zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby, pre ktorú platí záručná doba zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené v záručnej dobe.
 4. Reklamácia musí byť uplatnená u Poskytovateľa Služby a to prostredníctvom zaslania e-mailu na elektronickú adresu pre vybavovanie reklamácií. Objednávateľ v e-maile oznámi e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, na ktoré mu má Poskytovateľ Služby zaslať informácie súvisiace s vybavením reklamácie.
 5. Za vybavenie reklamácie poskytnutej Služby sa považuje ukončenie reklamačného konania opätovným poskytnutím Služby, vrátením kúpnej ceny objednanej Služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny objednanej Služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 6. Ak si Spotrebiteľ uplatní reklamáciu na Službu, Poskytovateľ Služby (resp. jeho zamestnanec) poučí Objednávateľa ako Spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka. Poskytovateľ Služby (resp. jeho zamestnanec) je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
 7. Poskytovateľ Služby je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poskytovateľ Služby upovedomí Objednávateľa o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom.

Článok VII.

Proces vybavovania podnetov a sťažností

 1. Objednávateľ ako Spotrebiteľ má tiež právo podať podnet alebo sťažnosť v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie. Podnet alebo sťažnosť bude vybavená/ý v primeranej lehote s ohľadom na obsah podnetu alebo sťažnosti. V prípade nespokojnosti Objednávateľa s vybavením podnetu a sťažnosti, má Objednávateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, pričom subjektom príslušným na alternatívne riešenie sporu je subjekt uvedený v článku IX týchto VOP.
 2. Podnet alebo sťažnosť môže Objednávateľ uplatniť na elektronickej adrese pre vybavovanie podnetov a sťažností alebo na telefónnom čísle pre vybavovanie podnetov a sťažností.

Článok VIII.

Spracovanie a ochrana osobných údajov Objednávateľov

 1. Poskytovateľ Služby ako Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje Objednávateľa výlučne za účelom splnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy. Poskytovateľ Služby zodpovedá za to, že osobné údaje poskytnuté dobrovoľne Objednávateľom v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, fakturačná adresa, telefónne číslo nebudú použité na iný ako vyššie uvedený účel.
 2. Pri spracúvaní osobných údajov Poskytovateľ Služby postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie o tom, ako Poskytovateľ Služby zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje Objednávateľov sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov: https://www.stomatorodinka.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Článok IX.

Alternatívne riešenie sporov

 1. V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. t) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku Poskytovateľ Služby informuje Objednávateľa, ktorý je v postavení Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu (napr. v prípade ak Objednávateľ ako Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ Služby ako Predávajúci porušil jeho práva). Stranami sporu sú Spotrebiteľ (Objednávateľ), ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a Poskytovateľ Služby (Predávajúci / Prevádzkovateľ), proti ktorému návrh smeruje. Orgánom alternatívneho riešenia sporov, ktorý je na takéto rozhodovanie príslušný je v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. c) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia, ktorý je vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na webovej stránke http://www.economy.gov.sk/. Rovnako má Spotrebiteľ (Objednávateľ) možnosť využiť na alternatívne riešenie sporov aj tzv. ODR platformu.
 2. Relevantné linky: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok X.

Zákaz vyhotovovania záznamov z  webinára Objednávateľom

 1. Je prísne zakázané vyhotovovať akékoľvek obrazové, zvukové a audiovizuálne záznamy a fotografie z online webinára. Uvedeným konaním by zo strany Objednávateľa došlo k porušeniu zákonom priznaných autorských a osobnostných práv osôb.
 2. Je prísne zakázané poskytovať prístupové údaje k webináru tretej osobe ako aj priame sprístupňovanie webináru tretej osobe.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy medzi Poskytovateľom Služby a Objednávateľom neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Osobitné dohody v Zmluve / Objednávke majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP, pokiaľ nie sú v rozpore s platnou právnou úpravou.
 2. Objednávateľ podpisom (tzv. zaškrtávacie pole) prostredníctvom Portálu a objednávkového systému tretej strany potvrdzuje, že bol s týmito VOP oboznámený, súhlasí s ich obsahom, informácie v nich uvedené sú mu zrozumiteľné a určité, je nimi viazaný a súhlasí s tým, že sa budú aplikovať na ním iniciovaný a prostredníctvom Portálu a objednávkového systému tretej strany uzatvorený zmluvný vzťah.
 3. K prejednávaniu sporov medzi Poskytovateľom Služby a Objednávateľom sú príslušné slovenské všeobecné súdy (ak alternatívne riešenie sporu nebude úspešné).
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa ich zverejnenia na Portáli a vo vzťahu k Objednávateľovi sú účinné dňom uzatvorenia Zmluvy.
 5. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných alebo neúčinných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému a neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
 6. Aktuálne znenie týchto VOP je voľne prístupné na www.stomatorodinka.sk.